ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 19 % 545 %545 %0 %11
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 125 % 375 %0 %0 %4
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • 240 % 240 %120 %0 %5
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 480 % 0 %120 %0 %5
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 117 % 233 %350 %0 %6
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • 222 % 444 %333 %0 %9
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 267 % 133 %0 %0 %3
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 467 % 0 %233 %0 %6
 • สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
 • 563 % 225 %0 %113 %8
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • 250 % 125 %125 %0 %4
  รวมทั้งหมด242016161
  ร้อยละ39 33 26 2


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,