ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 17 % 1387 %0 %17 %15
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • 338 % 563 %0 %0 %8
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • 650 % 650 %0 %0 %12
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • 213 % 1488 %0 %0 %16
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • 444 % 556 %0 %0 %9
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 2100 % 0 %0 %0 %2
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
 • 220 % 880 %0 %0 %10
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • 0 % 8100 %0 %0 %8
 • สาขาวิชาเคมี
 • 327 % 873 %0 %0 %11
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • 0 % 250 %250 %0 %4
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • 240 % 240 %120 %0 %5
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 120 % 480 %0 %0 %5
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • 467 % 233 %0 %0 %6
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • 113 % 338 %450 %0 %8
  รวมทั้งหมด318071119
  ร้อยละ26 67 6 1


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,