ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 17 % 1286 %0 %17 %14
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • 338 % 563 %0 %0 %8
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • 545 % 655 %0 %0 %11
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • 213 % 1387 %0 %0 %15
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • 444 % 556 %0 %0 %9
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 2100 % 0 %0 %0 %2
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
 • 111 % 889 %0 %0 %9
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • 0 % 7100 %0 %0 %7
 • สาขาวิชาเคมี
 • 217 % 1083 %0 %0 %12
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • 0 % 250 %250 %0 %4
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • 133 % 267 %0 %0 %3
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 120 % 480 %0 %0 %5
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • 360 % 240 %0 %0 %5
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • 120 % 360 %120 %0 %5
  รวมทั้งหมด267931109
  ร้อยละ24 72 3 1


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,