ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ บัณฑิตวิทยาลัย รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 114 % 686 %0 %0 %7
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาชีพครู
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด16007
  ร้อยละ14 86


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,