ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์
 • 120 % 480 %0 %0 %5
 • กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มงานศูนย์เครือข่ายสมศ.และศูนย์ฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด14005
  ร้อยละ20 80


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,