ชื่อรายงาน : รายชื่อผู้บริหารระดับสูงและกลาง รหัสรายงาน : P06
เลือกหน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 อาจารย์ เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์
3 อาจารย์ ณัฐภูมิ สุทธกุล ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์
4 อาจารย์ ดร. กานต์ เสกขุนทด ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. ดร. ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะครุศาสตร์
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัยอาจารย์
2 วรภัค จ้อยจินดา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 อาจารย์ จิตติพร บ่มไล่ รองคณบดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อาจารย์
4 อาจารย์ พจนีย์ เชื้อบัณฑิต รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพอาจารย์
5 อาจารย์ วรุตม์ กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษาอาจารย์
6 อาจารย์ จิรัชญา โคศิลา ผู้ช่วยคณบดีวิชาการและวิจัยอาจารย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์
2 จันทนา ประยูรพงษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 อาจารย์ กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์
4 อาจารย์ ดร. สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒาท้องถิ่นอาจารย์
5 อาจารย์ ดร. ศรินยา ประทีบชนะชัย รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษาอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ประธานสภาคณาจารย์อาจารย์
2 อาจารย์ ลักคณา น้อยสว่าง ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษ์ศาสตร์อาจารย์
3 อาจารย์ คณสถิต มังกรแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
4 อาจารย์ สมพงษ์ ทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
5 อาจารย์ สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล รองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
6 อาจารย์ ภาคภูมิ ลบถม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
7 อาจารย์ ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
8 อาจารย์ ดร. บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. วิไลวรรณ สุนทรายุทธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 อาจารย์ ดร. เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
12 ณิชาภัทร ยุทธไตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิชาการศึกษา
13 อาจารย์ ชลธิชา นิสัยสัตย์ ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
14 อาจารย์ ดร. ราชู พันธ์ฉลาด ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์
15 อาจารย์ ดร. ปริวรรต นาสวาสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์
16 อาจารย์ ยุทธณรงค์ จงจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์
17 อาจารย์ นพพร ขุนค้า ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาการจัดการอาจารย์
2 อาจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนาอาจารย์
3 อาจารย์ ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์ รองคณบดีกิจการนักศึกษาอาจารย์
4 อาจารย์ ดร. สินีนาถ เริ่มลาวรรณ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์
5 อาจารย์ คมสันต์ ธีระพืช ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์
6 อาจารย์ วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์
7 วิไลจิตร รุ่งศรีวรวัฒน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 อาจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์
3 อาจารย์ สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย รองคณบดีแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์
4 อาจารย์ ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์
5 พลรัตน์ สร้างวัด หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 อาจารย์ นรากร ศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีวิชาการ อาจารย์
7 อาจารย์ ณัฐพร สนเผือก ผู้ช่วยคณบดีวางแผน พัฒนาและวิจัยอาจารย์
8 อาจารย์ เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้ช่วยคณบดีวางแผน พัฒนาและวิจัยอาจารย์
9 อาจารย์ ผุสดี ภุมรา ผู้ช่วยคณบดีกิจการนักศึกษาอาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ สิงห์ม่วง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ เกียรติชัย สายตาคำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์
2 อาจารย์ วาทิตา เอื้อเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์
3 ประภัสสร จันทร์แก้ว รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศรี ปักกะสีนัง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 อุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานบุคลากร
3 สุมินตรา คางดวง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 เสรี จีนภักดี หัวหน้างานทะเบียนนักวิชาการศึกษา
5 โกเมศ กุลอุดมโภคากุล หัวหน้างานส่งเสริมฯนักวิชาการศึกษา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นอาจารย์
2 อาจารย์ โยธิน จี้กังวาฬ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและบริการท้องถิ่นอาจารย์
3 อาจารย์ อารียา บุญทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายงานเผยแพร่ทางศาสนา วัฒนธรรมและวิจัยชุมชนอาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดร. เกียรติชัย สายตาคำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจารย์
2 อาจารย์ ดร. กิตติวงศ์ สาสวด รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจารย์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรา เขียวรักษา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครูผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์
2 ธนานันท์ เหล็กเกตุ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ภาษา
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 พรนภา พุทธรักษา ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มรภ. บางคล้า
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
งานนิติกร
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่งRajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,