ชื่อรายงาน : รายชื่อผู้บริหารระดับสูงและกลาง รหัสรายงาน : P06
เลือกหน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 อาจารย์ เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์
3 อาจารย์ ณัฐภูมิ สุทธกุล ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์
4 อาจารย์ ดร. กานต์ เสกขุนทด ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. ดร. ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะครุศาสตร์
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัยอาจารย์
2 วรภัค จ้อยจินดา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 อาจารย์ จิตติพร บ่มไล่ รองคณบดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อาจารย์
4 อาจารย์ พจนีย์ เชื้อบัณฑิต รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพอาจารย์
5 อาจารย์ วรุตม์ กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษาอาจารย์
6 อาจารย์ จิรัชญา โคศิลา ผู้ช่วยคณบดีวิชาการและวิจัยอาจารย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์
2 จันทนา ประยูรพงษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 อาจารย์ กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์
4 อาจารย์ ดร. สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒาท้องถิ่นอาจารย์
5 อาจารย์ กาหลง บัวนาค รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษาอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ประธานสภาคณาจารย์อาจารย์
2 อาจารย์ ลักคณา น้อยสว่าง ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษ์ศาสตร์อาจารย์
3 อาจารย์ คณสถิต มังกรแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
4 อาจารย์ สมพงษ์ ทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
5 อาจารย์ สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล รองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
6 อาจารย์ ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
7 อาจารย์ ดร. บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
8 อาจารย์ ภาคภูมิ ลบถม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. วิไลวรรณ สุนทรายุทธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 อาจารย์ ดร. เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 ณิชาภัทร ยุทธไตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิชาการศึกษา
13 อาจารย์ ชลธิชา นิสัยสัตย์ ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์
14 อาจารย์ นพพร ขุนค้า ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาการจัดการอาจารย์
2 อาจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนาอาจารย์
3 อาจารย์ ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์ รองคณบดีกิจการนักศึกษาอาจารย์
4 อาจารย์ ดร. สินีนาถ เริ่มลาวรรณ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์
5 อาจารย์ คมสันต์ ธีระพืช ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์
6 อาจารย์ วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์
7 วิไลจิตร รุ่งศรีวรวัฒน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 อาจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์
3 อาจารย์ สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย รองคณบดีแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์
4 อาจารย์ ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์
5 พลรัตน์ สร้างวัด หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 อาจารย์ นรากร ศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีวิชาการ อาจารย์
7 อาจารย์ ณัฐพร สนเผือก ผู้ช่วยคณบดีวางแผน พัฒนาและวิจัยอาจารย์
8 อาจารย์ เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้ช่วยคณบดีวางแผน พัฒนาและวิจัยอาจารย์
9 อาจารย์ ผุสดี ภุมรา ผู้ช่วยคณบดีกิจการนักศึกษาอาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ สิงห์ม่วง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ เกียรติชัย สายตาคำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์
2 อาจารย์ วาทิตา เอื้อเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์
3 ประภัสสร จันทร์แก้ว รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศรี ปักกะสีนัง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 อุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานบุคลากร
3 สุมินตรา คางดวง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 เสรี จีนภักดี หัวหน้างานทะเบียนนักวิชาการศึกษา
5 โกเมศ กุลอุดมโภคากุล หัวหน้างานส่งเสริมฯนักวิชาการศึกษา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นอาจารย์
2 อาจารย์ โยธิน จี้กังวาฬ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและบริการท้องถิ่นอาจารย์
3 อาจารย์ อารียา บุญทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายงานเผยแพร่ทางศาสนา วัฒนธรรมและวิจัยชุมชนอาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดร. เกียรติชัย สายตาคำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจารย์
2 อาจารย์ ดร. กิตติวงศ์ สาสวด รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาจารย์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรา เขียวรักษา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครูผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 อาจารย์ อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์
2 ธนานันท์ เหล็กเกตุ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ภาษา
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
1 พรนภา พุทธรักษา ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มรภ. บางคล้า
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
งานนิติกร
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหารตำแหน่งRajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,