ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง รหัสรายงาน : P02
ลำดับตำแหน่งจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 อาจารย์320 43.5
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์43 5.9
3 รองศาสตราจารย์6 .8
4 ศาสตราจารย์0 .0
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป75 10.2
6 นักวิชาการศึกษา34 4.6
7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์24 3.3
8 นักวิชาการเงินและบัญชี9 1.2
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน8 1.1
10 นักวิชาการพัสดุ10 1.4
11 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา1 .1
12 นักประชาสัมพันธ์4 .5
13 นักเอกสารสารสนเทศ1 .1
14 บรรณารักษ์8 1.1
15 นักวิทยาศาสตร์6 .8
16 นักวิจัย0 .0
17 บุคลากร10 1.4
18 นิติกร4 .5
19 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ0 .0
20 นักวิชาการเกษตร2 .3
21 นักวิชาการช่างศิลป์1 .1
22 วิศวกร4 .5
23 สถาปนิก3 .4
24 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร4 .5
25 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด2 .3
26 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์1 .1
27 ช่างอิเล็กทรอนิกส์0 .0
28 ช่างไฟฟ้า3 .4
29 ช่างเทคนิค0 .0
30 ช่างยนต์0 .0
31 ช่างก่อสร้าง2 .3
32 เจ้าหน้าที่วิจัย3 .4
33 ผู้ช่วยนักวิจัย0 .0
34 เจ้าหน้าที่วิชาการ6 .8
35 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์0 .0
36 พนักงานขับรถยนต์25 3.4
37 นักการ0 .0
38 แม่บ้าน37 5.0
39 คนงาน13 1.8
40 รปภ.23 3.1
41 คนสวน8 1.1
42 พนักงานพิมพ์ ระดับ 33 .4
43 ช่างฝีมือ ระดับ 30 .0
44 ช่างปูน ระดับ 30 .0
45 ช่างฝีมือ ระดับ 20 .0
46 ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 34 .5
47 พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 12 .3
48 ช่างเย็บ0 .0
49 หัวหน้าช่างไม้0 .0
50 หัวหน้าหมวดรถยนต์0 .0
51 หัวหน้ากลุ่มงานหลัก0 .0
52 ลูกมือช่าง0 .0
53 หัวหน้าหน่วยงานคลัง0 .0
54 หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ0 .0
55 เจ้าหน้าที่งานคลัง0 .0
56 อาสาสมัคร0 .0
57 ผู้ช่วยนิติกร0 .0
58 เจ้าหน้าที่ธุรการ6 .8
59 เจ้าหน้าที่พัสดุ1 .1
60 พนักงานห้องปฏิบัติการ4 .5
61 พนักงานห้องสมุด1 .1
62 หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เครือข่าย สมศ.และศูนย์ฝึกอบรม0 .0
63 นักวิชาการศึกษาด้านศิลปะ วัฒนธรรม0 .0
64 ช่างไม้ ระดับ 22 .3
65 ช่างปูน ระดับ 20 .0
66 ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 20 .0
67 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี0 .0
68 รักษาการหัวหน้าหน่วยงานคลัง0 .0
69 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน0 .0
70 พนักงานบริการอัดสำเนา0 .0
71 เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษา1 .1
72 นักตรวจสอบภายใน4 .5
73 นักวิเทศสัมพันธ์0 .0
74 นักวิชาการกิจกรรม1 .1
75 ช่างเขียนแบบ0 .0
76 เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์1 .1
77 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ5 .7
78 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ0 .0
รวม 735


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,