ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ แยกตามหน่วยงาน รหัสรายงาน : P02.2
อาจารย์ รวม 77 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 กุลยารัตน์ ทัศมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2 ธนเทพ ศิริพัลลภ สาขาวิชาสังคมศึกษา
3 วรรณา รัตนประเสริฐ สาขาวิชาภาษาไทย
4 ภัทรวดี เดชอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5 สุวัทนา สงวนรัตน์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6 ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7 เนติมา พัฒนกุล สาขาวิชาภาษาไทย ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
8 สุธิดา เจริญผล สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
9 ดร. กัญภร เอี่ยมพญา สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
10 ดร. ทวีศิลป์ กุลนภาดล สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
11 ดร. พจนีย์ มั่งคั่ง สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
12 หนึ่งฤทัย เมฆวทัต สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
13 อำนาจ บุญประเสริฐ สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
14 ดร. ฉัตรชัย ประภัศร สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
15 ประกอบกูล นาคพิทักษ์ สาขาวิชาภาษาไทย
16 พรทิพย์ คำชาย สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
17 ดร. ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
18 จิตติพร บ่มไล่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รองคณบดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19 วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
20 จิรัชญา โคศิลา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยคณบดีวิชาการและวิจัย
21 เยาวนุช ทานาม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
22 เสี่ยวซิน เสอ สาขาวิชาภาษาจีน ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
23 ณัฐกานต์ พจนพิมล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
24 ทัศนีย์ รอดมั่นคง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
25 พรทิพย์ อ้นเกษม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
26 จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
27 วราภรณ์ สินถาวร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
28 ดร. วิชิต แสงสว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
29 ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
30 สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
31 สุปภาดา อินทรบงกต สาขาวิชาภาษาจีน
32 วิทยา เต่าสา สาขาวิชาสังคมศึกษา
33 อดิเรก เยาว์วงค์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
34 นิติพงษ์ ศิริวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
35 ดร. พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
36 ดรัณภพ เพียรจัด สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รองคณบดีวิชาการและวิจัย
37 ทรงพล ศุขสุเมฆ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
38 ดร. อังคณา กุลนภาดล สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
39 สุรสา จันทนา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
40 ดร. ลินดา นาคโปย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
41 บุญรัตน์ แผลงศร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
42 วรเกด สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
43 จิราภรณ์ ศรีคำดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
44 เบญจมาศ เอี่ยมจำรูญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
45 สุรีย์รัตน์ สาระสมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
46 ยุพาภรณ์ บุนยะริส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
47 รพีพร โนรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
48 ธวัช กฤตธนเวท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
49 พเยา อนุวงศ์วรเวทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
50 สุวัชราพร สวยอารมณ์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
51 องค์อร เรืองทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
52 นัทธมณ ช่องมะเฟือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
53 ชมพูนุท สินสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
54 พจนีย์ เชื้อบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ
55 ธิดารัตน์ กันทิสา สาขาวิชาภาษาไทย
56 ศิริเพ็ญ มูเนาวาเราะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
57 ชนิกานต์ รัตนไพศาลกุล สาขาวิชาภาษาจีน
58 ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู
59 ดร. สรรเสริญ หุ่นแสน สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
60 วรุตม์ กิจเจริญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษา
61 ดร. สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
62 คทาวุธ กุลศิริรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
63 สายทอง ต้นสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
64 กฤษฎา พลอยศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
65 สุทธิษา สมนา สาขาวิชาสังคมศึกษา ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
66 จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
67 รัชชประภา เพียรบุบผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
68 วรพร วัฒนเหลืองอรุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
69 ชาญณรงค์ คำเพชร สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
70 รุ่งนภา พุ่มแพรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
71 ณัฐที ปิ่นทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
72 ประนิดา มีสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
73 พรทิพย์ เอี่ยมอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
74 ปิยะฉัตร เอื้อชินกุล สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
75 พงศธร ปาลี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
76 สุจรรยา ธิมาทาน สาขาวิชาภาษาจีน
77 นวชนก วิเทศวิทยานุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

หน้าที่ 1/1     [ 1 ]


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,