ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ แยกตามหน่วยงาน รหัสรายงาน : P02.2
อาจารย์ รวม 23 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 เมธี พรมศิลา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 สุทธิดา การะเวก สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
3 อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
4 สราวุธ อิศรานุวัฒน์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 จักรพันธ์ ปิ่นทอง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
6 ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
7 ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
8 ประยุทธ อินแบน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
9 เฟื่องฉัตร ภัทรวาณิชย์ สำนักงานคณบดี
10 จริยา แผลงนอก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
11 ดร. ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
12 กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 ธนธัช มั่นมงคล สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 ประพฤทธิ์ สุพร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
15 ดร. ประเวช เชื้อวงษ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
16 บรรพจน์ มีสา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
17 วีระพล ทับทิมดี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
18 ปริวรรต นาสวาสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
19 สุรพงษ์ แก่นมณี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
20 กาหลง บัวนาค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
21 จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
22 สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
23 เษกสรร สิงห์ธนู สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)

หน้าที่ 1/1     [ 1 ]


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,