ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ แยกตามหน่วยงาน รหัสรายงาน : P02.2
อาจารย์ รวม 68 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 วรภัทร เมฆขจร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2 อิศรา วรนาม สาขาวิชาศิลปกรรม
3 จินดา เนื่องจำนงค์ สาขาวิชาศิลปกรรม ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
4 ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5 ดร. อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6 นพพร ขุนค้า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี
7 ผศ. จิระศักดิ์ จิตตบุตร สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย
8 จรรยาลักษณ์ คันธะวงศ์ สาขาวิชาภาษาไทย
9 วรี เรืองสุข สาขาวิชาภาษาไทย ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
10 อ. กันตพัฒน์ ชนะบุญ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์
11 คณสถิต มังกรแก้ว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 ณัฐภูมิ สุทธกุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี
13 ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 ดร. บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 รังสิมา เจียรจรูญศรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
16 สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ดร. เทพนคร ทาคง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 ดร. นพมาศ หงษาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
19 มณเฑียร มุสิกทอง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
20 ดร. กานต์ เสกขุนทด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี
21 โยธิน จี้กังวาฬ สาขาวิชาศิลปกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและบริการท้องถิ่น
22 อุกฤษฎ์ นันทชัยพันธ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
23 เอกชัย ไชยดา กลุ่มวิชาพื้นฐาน
24 วิเนส จันทะวงษ์ศรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
25 สมพงษ์ ทองคำ สาขาวิชาดนตรีสากล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 อภิชาติ คานนิม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
27 อารียา บุญทวี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รองผู้อำนวยการฝ่ายงานเผยแพร่ทางศาสนา วัฒนธรรมและวิจัยชุมชน
28 ไชยะ เทพา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
29 พงศา รวมทรัพย์ สาขาวิชาศิลปกรรม
30 รัชดา ประณม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
31 ภาคภูมิ ลบถม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 วิระสิทธิ์ สุขสมชิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย
33 สราวุธ โรจนศิริ สาขาวิชาดนตรีสากล
34 อภิชฌาฏย์ เดชสุภา สาขาวิชาดนตรีสากล
35 ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร กลุ่มวิชาพื้นฐาน
36 ประมวล น้อยทรง กลุ่มวิชาพื้นฐาน
37 Miki Morikawa (Kanthong) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
38 บุญเรือง รัตนวงษ์ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
39 สุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
40 นลินา ไชยะ สาขาวิชาสังคมศึกษา
41 ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานสภาคณาจารย์
42 รัฐบูรณ์ ชายผา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
43 อิทธิพล ซื่อตรง สาขาวิชาดนตรีสากล
44 รณ พรหมเดเวช สาขาวิชาดนตรีสากล
45 เกียรติชัย สายตาคำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
46 Virgilio Marc Mcintyre สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
47 น้ำตาล เทพพิพัฒน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
48 ฆ้อง มงคล สาขาวิชาดนตรีสากล ประธานสาขาวิชาดนตรี (ดนตรีสากล)
49 อรวรรณ เพชรนาค สาขาวิชาศิลปกรรม
50 เมธา หมื่นประเสริฐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
51 ชลธิชา นิสัยสัตย์ สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 วาทิตา เอื้อเจริญ กลุ่มวิชาพื้นฐาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
53 ดร. ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
54 นันทวัน ค่ำสุรียา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
55 เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยอธิการบดี
56 อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ สาขาวิชาศิลปกรรม
57 ลักคณา น้อยสว่าง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์ ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษ์ศาสตร์
58 นันทิพร เรืองสวัสดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
59 สุวิชา แสงรุ้งเพชร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
60 อรอนงค์ โรงรักษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
61 ศิริลักษณ์ ศรีกล่ำ สาขาวิชาภาษาไทย ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
62 อัตติยา ไชยฤทธิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
63 อธิพัฒน์ สินทรโก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
64 ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
65 จักรกฤษณ์ วรวีร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
66 อทิตยา ดวงอำไพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
67 วรรณรัสมี จันทคัต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์
68 ดร. ธนบดี ฐานะชาลา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์

หน้าที่ 1/1     [ 1 ]


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,