ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ แยกตามหน่วยงาน รหัสรายงาน : P02.2
อาจารย์ รวม 48 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 ทักษินาฏ สมบูรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2 สุพาพร ลอยวัฒนากูล สาขาวิชาการตลาด
3 วนิดา รุ่งแสง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4 ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 ณฐ สบายสุข สาขาวิชานิเทศศาสตร์
6 วัฒนา พิลาจันทร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7 ดร. สินีนาถ เริ่มลาวรรณ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
8 คมสันต์ ธีระพืช สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9 พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10 ธนเดช กังสวัสดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
11 พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
12 อัจนา ปราชญากุล สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
13 อรนุช กฤตยขจรสกุล สาขาวิชาการตลาด ประธานสาขาวิชาการตลาด
14 อัญชลี ลุนแจ่ม สาขาวิชาการตลาด
15 ดาเรศ วีระพันธ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 ประสาน นันทะเสน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
17 กิตติวงค์ สาสวด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
18 กรรณิการ์ มาระโภชน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
20 จัดการ หาญบาง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21 สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22 ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี สาขาวิชาการจัดการ
23 สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม สาขาวิชาการจัดการ
24 วิชุดา จันทร์เวโรจน์ สาขาวิชาการจัดการ
25 นภรภิสฎ์ ลัภกิตโร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
26 สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล สาขาวิชานิเทศศาสตร์
27 ธนัช ถิ่นวัฒนากูล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประธานสาขาวิชานิเทศาสตร์
28 ครรชิต มาระโภชน์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รองคณบดีวางแผนและพัฒนา
29 ไตรภพ โคตรวงษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
30 ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รองคณบดีกิจการนักศึกษา
31 รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32 วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
33 ดวงฤดี จำรัสธนสาร สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
34 สิริวรรณ ชวลิตเมธา สาขาวิชาการเงินและการบัญชี ประธานสาขาวิชาการเงินและการบัญชี
35 กรรณิการ์ มาระโภชน์ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
36 นิลาวัลย์ สว่างรัตน์ สาขาวิชาการตลาด
37 จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
38 ปิยะภัทร คงแสนคำ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
39 ดร. นิชชิชญา นราฐปนนท์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
40 ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41 สุพรรัตน์ วงษ์ศรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
42 ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
43 ปฏิญญา ฤทธิฤาธร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
44 อรรณพ เจริญศิลป์ สำนักงานคณบดี
45 ปรัชญาเมธี เทียนทอง สาขาวิชาการตลาด
46 จารุต ฐิติวร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
47 รัตติญา ละเต็บซัน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
48 ชุติมา นุตยะสกุล สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่ 1/1     [ 1 ]


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,