ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ แยกตามหน่วยงาน รหัสรายงาน : P02.2
อาจารย์ รวม 79 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์ สาขาวิชาชีววิทยา
2 ภควรรณ คงจันตรี สาขาวิชาเคมี
3 ปรารถนา มณีฉาย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
4 ดร. รังสรรค์ ม่วงโสรส สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5 วรากรณ์ สุดสงวน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
6 กิติธนนทน์ สุวพานิชกิตติกร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
7 จารุวรรณ สุนทรเสณี สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ ประธานสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
8 ณัฐพร สนเผือก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยคณบดีวางแผน พัฒนาและวิจัย
9 ธีรยุทธ จันทร์เขียว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์) รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 นุชจรินทร์ ครูเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
11 นภดา สาขาวิชาเคมี
12 ดร. พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13 วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
14 วัชรพงษ์ ครูเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
15 นันท์นภัส อภิรัตน์ธนารัฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
16 สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
17 ดร. อภิชาติ สังข์ทอง สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
18 ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
19 ดร. นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รองคณบดีแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ทสพล รวมฉิมพลี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
22 ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
23 พิภัทรา สิมะโรจนา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์) รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 สุพัฒน์ สุขเกษม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
25 อภิรดี พุดเผือก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
26 สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
27 ขณิดา จรุงจิตต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
28 ณัฐวุฒิ แก้วศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
29 สุพรัตรา แดงเจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
30 นวลปราง แสงอุไร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
31 สรรเสริญ ผาวันดี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
32 นภกานด์ หน่ายคอน สาขาวิชาชีววิทยา ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
33 นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล สาขาวิชาชีววิทยา
34 อมรรัศมี จิณรักษ์ สาขาวิชาเคมี
35 นลินี เอี่ยมสะอาด สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
36 วรพจน์ ทำเนียบ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
37 ระพีพัฒน์ ศรีมาลา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
38 จักรกริช ไชยเนตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
39 ศิรินันท์ คำสี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
40 แววดาว พิมพ์พันธ์ดี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
41 กัญชญานิศ ศรีนุกูล สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ เลขานุการสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
42 อัญมณี ตุลาพันธ์ สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
43 ชนะพล สิงห์ศุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
44 ผุสดี ภุมรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยคณบดีกิจการนักศึกษา
45 ณัฐฐาพร สามารถ สาขาวิชาเคมี
46 พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
47 ดร. เกวลิน อัครเดชเรืองศรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
48 ดร. วรพล แวงนอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
49 ทวีทรัพย์ เจือพานิช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
50 อมร โฆษิดาพันธุ์ สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
51 เทวิกา เบ็ญจวรรณ สาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยคณบดีวางแผน พัฒนาและวิจัย
52 ปิยะวดี กิ่งมาลา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
53 พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี สาขาวิชาชีววิทยา
54 ชาญชัย สุขคุ้ม สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
55 ปรัชญา วาทะสิทธิ์ สาขาวิชาเคมี
56 พิไลพร หนูทองคำ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
57 นันท์นภัส ธนฐากร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
58 สรรเพชญ บรรลือวงศ์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
59 วิยารัตน์ กุมุทนาถ สาขาวิชาเคมี
60 ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา
61 อรชุมา หนูน้อย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
62 นรากร ศรีสุข สาขาวิชาชีววิทยา ผู้ช่วยคณบดีวิชาการ
63 สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
64 จงภร มหาดเล็ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
65 อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
66 ดร. นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
67 กฤษณะ ช่องศรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
68 สุวิมล ขวัญศิริวงศ์ สาขาวิชาเคมี
69 นันทพร บุญสุข สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
70 ญาดา เรียมริมมะดัน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
71 สุปราณี จ้อยรอด สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
72 ภควดี ศรีประโพธ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
73 ดร. นคินทร์ สุรพานิช สาขาวิชาเคมี ประธานสาขาวิชาเคมี
74 ประสบพร จุลบุตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
75 ภาสกรณ์ ยอดสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
76 สมพล พวงสั้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
77 จันทร์เพ็ญ ไพรแก่น สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
78 จารุพัฒน์ กาญนรงค์ สาขาวิชาเคมี
79 ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง สาขาวิชาเคมี

หน้าที่ 1/1     [ 1 ]


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,