ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แยกตามหน่วยงาน รหัสรายงาน : P02.2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวม 12 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. รุ้งรวี อำนาจตระกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
2 ผศ. คนึงนิตย์ ชื่นค้า สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประธานสาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3 ดร. เจริญ แก้วประดิษฐ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 ดร. จารุวรรณ สิงห์ม่วง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5 ดร. ดวงพร ภู่ผะกา สาขาวิชาเคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 เพ็ญศรี ปักกะสีนัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7 ดร. วงเดือน ไม้สนธิ์ สาขาวิชาเคมี
8 วัฒนาพร งามสุทธิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
9 วัชรากร พาหะนิชย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
10 ดร. สถาพร ดียิ่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
11 ดร. อภิรดี เมืองเดช สาขาวิชาเคมี รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย
12 ดร. อมรา เขียวรักษา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

หน้าที่ 1/1     [ 1 ]


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,