ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามอัตราการจ้างงาน รหัสรายงาน : P03
ลำดับอัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)57 7.60
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)1 .10
3 พนง.มหาวิทยาลัย247 32.80
4 พนง.ราชการ19 2.50
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)6 .80
6 ลูกจ้างประจำ20 2.70
7 ข้าราชการ118 15.60
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)169 22.40
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)1 .10
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)68 9.00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)45 6.00
รวม 754


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,