ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามอัตราการจ้างงาน รหัสรายงาน : P03
ลำดับอัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)53 7.20
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)1 .10
3 พนง.มหาวิทยาลัย247 33.60
4 พนง.ราชการ20 2.70
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)9 1.20
6 ลูกจ้างประจำ17 2.30
7 ข้าราชการ110 15.00
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)160 21.80
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)1 .10
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)71 9.70
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)42 5.70
รวม 735


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,