ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามอัตราการจ้างงาน รหัสรายงาน : P03
ลำดับอัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)56 7.90
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย261 36.90
4 พนง.ราชการ12 1.70
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)9 1.30
6 ลูกจ้างประจำ11 1.60
7 ข้าราชการ110 15.50
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)132 18.60
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)2 .30
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)70 9.90
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)42 5.90
รวม 708


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,