ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามอัตราการจ้างงาน รหัสรายงาน : P03
ลำดับอัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)57 8.10
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย261 36.90
4 พนง.ราชการ13 1.80
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)9 1.30
6 ลูกจ้างประจำ13 1.80
7 ข้าราชการ110 15.50
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)130 18.40
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)1 .10
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)69 9.70
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)42 5.90
รวม 708


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,