ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามอัตราการจ้างงาน รหัสรายงาน : P03
ลำดับอัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)54 7.20
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)1 .10
3 พนง.มหาวิทยาลัย244 32.70
4 พนง.ราชการ19 2.50
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)9 1.20
6 ลูกจ้างประจำ20 2.70
7 ข้าราชการ114 15.30
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)169 22.60
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)1 .10
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)69 9.20
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)44 5.90
รวม 747


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,