ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามอัตราการจ้างงาน รหัสรายงาน : P03
ลำดับอัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)55 7.20
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)1 .10
3 พนง.มหาวิทยาลัย236 31.00
4 พนง.ราชการ20 2.60
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)6 .80
6 ลูกจ้างประจำ21 2.80
7 ข้าราชการ119 15.60
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)172 22.60
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)1 .10
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)82 10.80
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)45 5.90
รวม 762


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,