รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2561 พบ 26 ครั้ง / หน้าที่ 2/2
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
21 19-03-2561 โครงการศิลปะสัญจร ครั้งที่ 5 "จิตงาม ชีวิตงาม" ประจำปี 2561
ณ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
22 02-03-2561 โครงการครูอาเซียนเรียนรู้คู่ครูฉะเชิงเทรา
ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
23 16-02-2561 กิจกรรมค่ายศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์
โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
1000
24 12-02-2561 โครงการ "เติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 4"
ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
25 29-01-2561 กิจกรรมส่งเสริมวิชาศิลปะ "ศิลป์สร้างสุข สนุกกับศิลปะ ครั้งที่ 6"
ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการจินดา เนื่องจำนงค์
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
26 27-01-2561 โครงการอบรมวัฒนธรรมไทย
ณ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 2/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University