รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2562 พบ 2 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 20-08-2562 คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ปี 4 "เยาวชนรุ่นใหม่ วิชาการก้าวไกล หัวใจจิตอาสา"
ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจินดา เนื่องจำนงค์
1000
2 20-08-2562 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ปี 4 "เยาวชนรุ่นใหม่ วิชาการก้าวไกล หัวใจจิตอาสา"
ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจินดา เนื่องจำนงค์
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University