รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2566 พบ 22 ครั้ง / หน้าที่ 1/2
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 13-12-2566 โครงการศิลป์สร้างสุขสนุกกับศิลปะ
ณ โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
นวลลออ อนุสิทธิ์
สมศักดิ์ ทองแก้ว
1000
2 22-11-2566 การเขียนตัวอักษรไทยวิจิตร
ณ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 201 อาคาร 8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจินดา เนื่องจำนงค์
1000
3 15-09-2566 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโครงการวิจัย
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อำเภอบางปะกง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
4 15-09-2566 งานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนทางวัฒนธรรมวิถีบูรพา
ณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
บริเวณถนนมรุพงษ์ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
5 12-09-2566 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การทำโดนัทใบเตย
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
6 29-08-2566 ให้ความรู้เรื่อง "การทำลูกชุบ" ให้แก่นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยน
ณ ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
ห้องกิจกรรม ชั้น 1 หอพักนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
7 26-08-2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ด้วยการเขียนตัวอักษรและการวาดภาพสีน้ำ
ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการจินดา เนื่องจำนงค์
1000
8 22-08-2566 กิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดฉะเชิงเทราโยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
9 10-08-2566 โครงการต้นกล้าเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
10 26-07-2566 กิจกรรม Work shop การเขียนอักษรประดิษฐ์
ณ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจินดา เนื่องจำนงค์
1000
11 25-07-2566 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การทำกรอบรูปจากกระดาษสาและกล่องหัวใจจากกระดาษสา
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
12 13-07-2566 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การประดิษฐ์ดอกสารภี ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
13 20-04-2566 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ศาลาอเนกประสงค์ริมน้ำวัดหนามแดง อำเภอเมืองฉะชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
14 24-03-2566 กิจกรรมในหัวข้อ "Calligraphy Workshop เขียน สร้าง สุข"
ณ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Young Happy Modern senior's Community สามย่านมิตรทาวน์จินดา เนื่องจำนงค์
1000
15 20-03-2566 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการสืบสานและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายวัฒนธรรม
ณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
วัชรี ปั้นนิยม
1000
16 09-03-2566 อบรมและฝึกปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
17 07-03-2566 โครงการศิลปะสัญจร ประจำปี 2566
ณ โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
สมศักดิ์ ทองแก้ว
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
18 13-02-2566 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดการเรียนรู้สารระการเรียนรู้การงานอาชีพกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
19 10-02-2566 นิทรรศการ "เปิดบ้านพานทอง" (Phanthong Open House) ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีจินดา เนื่องจำนงค์
สมศักดิ์ ทองแก้ว
1000
20 18-01-2566 รายวิชาการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 1/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University