รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2560 พบ 1 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 20-09-2560 กลั่นกรองและตรวจสอบงานวิจัย กรณีศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จินดา เนื่องจำนงค์
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University