รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2560 พบ 12 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 25-08-2560 โครงการแรลลี่วิชาการ (ศิลป์สร้างสุข สนุกกับศิลปะ ปี 2)
ณ โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
1000
2 24-08-2560 การสร้างงานอาชีพให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
3 15-08-2560 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"
ณ สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
4 03-08-2560 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ณ คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
5 01-07-2560 โครงการเข้าค่ายศิลปะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
6 27-06-2560 บรรยายและสาธิตเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้อง 8306 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
7 23-06-2560 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบลในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม
โรงเรียนวัดศรีประชาราม ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
8 23-05-2560 โครงการ TO BE NUMBER ONE (การทำดอกไม้จันทน์)
ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ตำบลท่าเกษม อำเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
9 06-04-2560 โครงการค่ายสานสายสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
10 03-03-2560 ฝึกปฏิบัติการในรหัสวิชา HIL 108 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
11 08-02-2560 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2560
ณ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
12 18-01-2560 โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3
ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University