รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2560 พบ 21 ครั้ง / หน้าที่ 1/2
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 06-12-2560 การจัดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการจับผ้าในการตกแต่งมุมภายในห้องสมุด
ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
2 26-11-2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม รายวิชาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้อง AB-gs201 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานวลลออ อนุสิทธิ์
1000
3 06-11-2560 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะให้กับผู้เรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ (มงคลเพิ่มประชานุกูล)
โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ (มงคลเพิ่มประชานุกูล)จินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
4 18-10-2560 การเขียนอักษรไทย ด้วยปากกาหัวตัดและเกรยอง
ณ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจินดา เนื่องจำนงค์
1000
5 25-09-2560 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 "ค่ายสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา"
ณ โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
อาคารพิมลวัฒนา โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
6 22-09-2560 โครงการเข้าค่ายศิลปะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
7 19-09-2560 กิจกรรมส่งเสริมวิชาศิลปะ "ศิลป์สร้างสุขสนุกกับศิลปะ ครั้งที่ 5" สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการจินดา เนื่องจำนงค์
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
8 06-09-2560 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 5
ณ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าบางปะกง
อาคารอเนกประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
9 30-08-2560 โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา
ณ กองพัฒนานักศึกษา
ห้องเจ้าพรา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อารียา บุญทวี
1000
10 25-08-2560 โครงการแรลลี่วิชาการ (ศิลป์สร้างสุข สนุกกับศิลปะ ปี 2)
ณ โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
11 24-08-2560 การสร้างงานอาชีพให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
12 15-08-2560 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"
ณ สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
13 03-08-2560 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ณ คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
14 27-06-2560 บรรยายและสาธิตเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้อง 8306 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
15 23-06-2560 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบลในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม
โรงเรียนวัดศรีประชาราม ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
16 23-05-2560 โครงการ TO BE NUMBER ONE (การทำดอกไม้จันทน์)
ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ตำบลท่าเกษม อำเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
17 3-04-2560 โครงการขายผลปฏิบัติการร่วมพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ
ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.จริยา แผลงนอก
วิชาญ ตอรบรัมย์
สมศักดิ์ ทองแก้ว
0300
18 06-04-2560 โครงการค่ายสานสายสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
19 03-03-2560 ฝึกปฏิบัติการในรหัสวิชา HIL 108 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
20 08-02-2560 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2560
ณ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 1/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University