รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2561 พบ 22 ครั้ง / หน้าที่ 1/2
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 16-10-2561 บรรยายเชิงปฏิบัติการ "ที่คั่นหนังสือธงตะขาบ"
ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
2 26-09-2561 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "การทำเดคูพาจ"
ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม
โรงเรียนวัดศรีประชาราม ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
3 23-09-2561 โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
ศาลาเอนกประสงค์ริมน้ำวัดหนามแดง ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
4 20-09-2561 กิจกรรมค่ายศิลปะ
ณ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ (มงคลเพิ่มประชานุกูล)
โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ (มงคลเพิ่มประชานุกูล) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
5 19-09-2561 โครงการสืบสานเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (พวงมโหตร)
ณ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
6 16-09-2561 การบรรยาย เรื่อง การจัดทำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรม
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้อง AB-gs201 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานวลลออ อนุสิทธิ์
1000
7 10-09-2561 วิชาการบริหารงานพัฒนาสังคมองค์กรภาครัฐ
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
8 06-09-2561 โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์ ประจำปี 2561 "หลักสูตรการผูกผ้างานพิธี"
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
9 05-09-2561 โครงการศิลป์สร้างสุขสนุกกับศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
10 24-08-2561 โครงการเข้าค่ายศิลปะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
11 20-07-2561 กิจกรรมส่งเสริมวิชาศิลปะ "ศิลป์สร้างสุขสนุกกับศิลปะ ครั้งที่ 7" สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการจินดา เนื่องจำนงค์
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
12 29-06-2561 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลเขาดิน "หลักสูตร การทำเทียนดอกบัว"
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
13 30-05-2561 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "ประเพณีแห่ธงตะขาบ"
ณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนพิมพาวาส (สีล้งสาราลัย) ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
14 02-05-2561 กิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1EP , 4MEP และกิจกรรม Summer Course 2018 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2EP - 3EP
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จินดา เนื่องจำนงค์
1000
15 7-03-2561 โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจินดา เนื่องจำนงค์
1000
16 26-03-2561 กิจกรรมอบรมการทำศิลปะงานเรซินพระอุโบสถจำลอง
ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
17 19-03-2561 โครงการศิลปะสัญจร ครั้งที่ 5 "จิตงาม ชีวิตงาม" ประจำปี 2561
ณ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
18 02-03-2561 โครงการครูอาเซียนเรียนรู้คู่ครูฉะเชิงเทรา
ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
19 16-02-2561 กิจกรรมค่ายศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์
โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
1000
20 12-02-2561 โครงการ "เติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 4"
ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 1/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University