รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2563 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2563 พบ 7 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 23-03-2563 โครงการศิลปะสัญจร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
2 01-03-2563 การจัดทำโครงการ/โครงงาน
ณ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
3 28-02-2563 กิจกรรมส่งเสริมวิชาศิลปะ "ศิลป์สร้างสุขสนุกกับศิลปะ ครั้งที่ 10"
ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการจินดา เนื่องจำนงค์
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
4 26-02-2563 กิจกรรมค่ายศิลปะ
ณ โรงเรียนวัดลาดบัว
โรงเรียนวัดลาดบัว ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
5 17-02-2563 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน (กิจกรรมการประดิษฐ์ต้นไม้มงคลจากคริสตัสและเครื่องแขวนไทย)
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
6 04-02-2563 วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ "การทำศิลปะการประดับผ้าปูโต๊ะ"
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
7 08-01-2563 วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ "พวงมาลัยแขวนหน้ารถ และเหรียญโปรยทาน"
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University