รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2564 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2564 พบ 10 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 17-12-2564 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทัศนศิลป์ (Art Workshop 2021)
ณ ชมรมทัศนศิลป์ จังหวัดลำปาง
ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิกและรมิดาแกลลอรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปางจินดา เนื่องจำนงค์
สมศักดิ์ ทองแก้ว
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
2 26-11-2564 โครงการจัดอบรมการทำบัตรอวยพรปีใหม่รูปแบบอักษรไทยวิจิตร
ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดอบรมผ่านทางโปรแกรม ZOOMจินดา เนื่องจำนงค์
1000
3 05-11-2564 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจทางศิลปะ
ณ โรงเรียนบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
สมศักดิ์ ทองแก้ว
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
4 28-07-2564 หลักสูตรการพัฒนาการสร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ (แบบออนไลน์)
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ออนไลน์ผ่านระบบ Google meetอารียา บุญทวี
วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
5 16-07-2564 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา "จัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์"
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องประชุมพระพรหมคุณาภรณ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลหน้ามือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
6 08-07-2564 วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบ การใช้สีและการฝึกปฏิบัติการย้อมสีเส้นด้าย
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางหมู่บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
7 16-06-2564 โครงการดอกสารภีจากดินไทย
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
8 07-04-2564 โครงการศิลป์สร้างสุขสนุกกับศิลปะ
ณ โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
9 16-03-2564 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน (การจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร
ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
10 17-02-2564 บรรยายเชิงปฏิบัติการ "การทำศิลปะการประดับผ้าปูโต๊ะ"
ณ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องโชโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University