รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2565 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2565 พบ 9 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 19-11-2565 กิจกรรมเขียนภาพนอกสถานที่
ณ ชมรมคนรักสีน้ำ
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีจินดา เนื่องจำนงค์
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
2 28-10-2565 การอบรมในหัวข้อ "เทคนิคการใช้ปากกาหัวตัดในการเขียนตัวอักษร"
ณ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จินดา เนื่องจำนงค์
1000
3 03-09-2565 กิจกรรมระเบิดพลังศิลป์สร้างพลังเยาวชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 และ 2/2
ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
1000
4 01-07-2565 อบรมการเขียนอักษรวิจิตรและธรรมชาติของปากกา
ณ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อาคารอัญชปัญญา Art & Co-living Space ถนนราชพฤกษ์จินดา เนื่องจำนงค์
1000
5 18-06-2565 งานศิลปะอาชีพ สานรังศิลป์ ศิลปะสัญจร วาด ปั้นดินเผา ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะอาชีพ สานรังศิลป์
กรีนโซนคาเฟ่ จังหวัดระยองจินดา เนื่องจำนงค์
1000
6 07-05-2565 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Marketplace เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
7 14-03-2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน (การทำสาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ) ประจำปีการศึกษา 2564
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร
ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหารณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
8 04-03-2565 โครงการสมุนไพรพื้นถิ่น เพื่อสุขภาพ สู่วิถีพอเพียง
ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หอประชุมโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์)ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
9 21-02-2565 กิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง)
ณ โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง)
โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
สมศักดิ์ ทองแก้ว
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University