รายงาน : รายการบริการวิชาการ - จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2566 พบ 1 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 26-04-2566 ค่ายกิจกรรม DEK STREET ON TOUR ออกเดินทางสร้างภาพ บันทึกความสุข
ณ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จินดา เนื่องจำนงค์
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University