รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2560 พบ 8 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 21-11-2560 ผู้ประเมินอิสระ (Peer review) พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์
ณ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพชรบุรีจินดา เนื่องจำนงค์
1000
2 11-11-2560 การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับภาค
ณ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
3 08-11-2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2จินดา เนื่องจำนงค์
1000
4 13-09-2560 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 5 ในหัวข้อ บางปะกง เปิดตำนาน ชีวิตสุขใหม่ ล้ำค่าน่าอยู่คู่ไทย
ณ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าบางปะกง
อาคารอเนกประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
5 02-08-2560 การประกวดจิตรกรรมสร้างสรรค์บนกำแพง "ศาสตร์พระราชา"
ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6จินดา เนื่องจำนงค์
1000
6 22-06-2560 โครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่า : กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรและชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้
ณ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
หอวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
7 30-05-2560 โครงการการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ปี 2 "ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"
ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
บ้านวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจินดา เนื่องจำนงค์
1000
8 17-02-2560 การแข่งขันทางวิชาการ
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University