รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2561 พบ 7 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 17-09-2561 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจินดา เนื่องจำนงค์
1000
2 16-08-2561 งานวันวิชาการ ภายใต้ชื่อ "เซนต์หลุยส์วิชาการ 70 ปี SLC Academic Days"
ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
นวลลออ อนุสิทธิ์
1000
3 07-08-2561 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ปี 3 "ศาสตร์พระราชา พัฒนาปัญญา เด็กดี 4.0" (การแข่งขันคัดลายมือ)
ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจินดา เนื่องจำนงค์
1000
4 03-04-2561 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย หัวข้อ การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จินดา เนื่องจำนงค์
1000
5 26-03-2561 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จินดา เนื่องจำนงค์
1000
6 14-02-2561 งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
7 13-02-2561 พิจารณาบทความวิจัย ภายใต้หัวข้อ การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จินดา เนื่องจำนงค์
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University