รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2565 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2565 พบ 3 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 21-11-2565 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ณ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (เรืองวัฒนาคม)
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
โยธิน จี้กังวาฬ
1000
2 08-11-2565 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (คณะกรรมการตัดสินการประดิษฐ์กระทง)
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
บริเวณสวนสาธารณะริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกงณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
3 18-05-2565 ดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องบางตลาด โรงแรม ที วินเทจ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University