รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี พ.ศ. 2566 พบ 3 ครั้ง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 27-11-2566 กรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทง งานลอยกระทง ประจำปี 2566
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เวทีกิจกรรม 2 (ลานมยุรา) บริเวณสวนสาธารณะริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกงณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
2 17-11-2566 กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ณ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (เรืองวัฒนาคม)
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
3 18-02-2566 คัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพ
ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทราณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University