รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 256014 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 15-12-2560 การออกแบบและตกแต่งกราฟฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 5-6 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรร. -
2 26-09-2560 นำนักศึกษาเข้าพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ สนับสนุนเงินทุนการศึกษาระดับปีสุดท้ายของมูล นิธิป่อเต็กตึ๊ง
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง - มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ
3 9-08-2560 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (ระยะที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย)
สำนักงานอธิการบดี -
4 29-08-2560 "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ ของบุคลากรสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560
สำนักงานอธิการบดี - ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.
5 19-08-2560 จัดโครงการ อบรมและทัศนศึกษางานด้านยาเสพติดและศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ - วัดถ้ำกระบอก ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
6 16-07-2560 จัดอบรมผู้นำนักศึกษาสู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย มุ่งสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญศรีราชา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทรบุรี
7 5-06-2560 เข้าร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือทาง วิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ครั้งที่ 9
งานประกันคุณภาพการศึกษา - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
8 16-05-2560 เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน รุ่นที่ 21
สำนักงานอธิการบดี - ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทณ ถ.หลานหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ
9 23-02-2560 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่21
- โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
10 20-02-2560 จัดโครงการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและเรียนรู้ประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2559
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
11 9-01-2560 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบมืออาชีพ (9-10 ม.ค 60)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรร. - ณ ห้อง 900 มรร.
12 26-01-2560 โครงการ Research Zone ของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13 19-01-2560 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อำนวยการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานศึกษา
- โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
14 14-01-2560 เทคนิค "การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส 14-15 ม.ค 60
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรร. - ณ ห้อง 900 มรร.
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University