รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 256031 เรื่อง / หน้าที่ 1/2
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 18-10-2560 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการรัชกาลที่ 9 ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด ฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2 10-10-2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 09-10-2560 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะทำงานจัด พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด - ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 06-10-2560 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการรัชกาลที่ 9 ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด ฉะเชิงเทรา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
5 05-10-2560 ประชุม เรื่อง ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งผลประโยชน์
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
6 7-09-2560 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
7 27-09-2560 ประชุมคณะทำงานฝ่ายจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 27-09-2560 ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา - โรงเรียนเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา
9 25-09-2560 ประชุมคณะทำงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด - ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
10 23-09-2560 ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
11 15-09-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด - ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
12 11-09-2560 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2560
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
13 07-09-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
14 8-08-2560 เข้าร่วมงานและสำรวจพื้นที่ในการเตรียมการการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สำนักนายกรัฐมนตรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
15 3-08-2560 แนวปฏิบัติ (ARU KM DAY) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
งานประกันคุณภาพการศึกษา - มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
16 21-08-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด - ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
17 11-08-2560 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
18 07-08-2560 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19 01-08-2560 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2560
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 25-07-2560 ประชุมชี้แจงโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 5
โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง
หน้าที่ 1/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University