รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 256023 เรื่อง / หน้าที่ 1/2
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 7-09-2560 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
2 27-09-2560 ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา - โรงเรียนเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 23-09-2560 ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
4 15-09-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด - ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
5 11-09-2560 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2560
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 07-09-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 8-08-2560 เข้าร่วมงานและสำรวจพื้นที่ในการเตรียมการการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สำนักนายกรัฐมนตรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
8 21-08-2560 ประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด - ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
9 11-08-2560 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
10 07-08-2560 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11 01-08-2560 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2560
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
12 25-07-2560 ประชุมชี้แจงโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 5
โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง
13 19-07-2560 ประชุมคณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังเก่า
14 18-07-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยไทย"
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
15 17-07-2560 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 - ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
16 14-07-2560 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด - ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2
17 06-06-2560 ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2560
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องหอวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
18 1-03-2560 เข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP Congress V)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19 3-02-2560 เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สระแก้วเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทน นักกีฬาภาค1
จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดสระแก้ว
20 21-02-2560 โครงการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน้าที่ 1/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University