รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 256018 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 29-09-2560 เดินทางไปส่งเอกสารและตรวจหลักฐานนักกีฬาทุกประเภทเพื่อเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 45 " ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ "
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
2 22-08-2560 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับ อุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3 14-07-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนา "กลยุทธ์การพัฒนากิจการนักศึกษาเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนา นักศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ"
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
4 18-06-2560 เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 3 เครือข่าย (ภาคกลาง ตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก) "ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ : พอเพียง มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา"
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
5 3-05-2560 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการ ศึกษา 2560
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา - ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพฯ
6 28-05-2560 สัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สำนักงานอธิการบดี - ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7 27-05-2560 เข้าร่วมโครงการค่ายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 3
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง - โรงเรียนวัดยาง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
8 24-05-2560 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบัน อุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา - โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
9 2-05-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
10 26-04-2560 จัดประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ - สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
11 31-03-2560 จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ - ภูไอยรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
12 16-03-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 3
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13 14-03-2560 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพรนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 28-02-2560 เข้าร่วมโครงการ "สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ" ครั้งที่ 23
- มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
15 20-02-2560 เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
16 2-02-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี และวิทยานานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
17 19-01-2560 เข้าร่วมการสัมมนาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่าง ยั่งยืน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
18 13-01-2560 จัดโครงการ พลพรรคปันน้ำใจให้น้องๆ (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560)
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ - โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University