รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ศึกษาดูงาน รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. 25602 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 12-07-2560 เดินทางไปศึกษาระบบงานอนามัยและสุขาภิบาล
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 11-01-2560 เดินทางไปซื้อยาและเวชภัณฑ์
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ - องค์การเภสัชกรรม จังหวัด กรุงเทพฯ
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University