รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 25611 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 10-01-2561 โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 10 สิงหาคม 2560
สำนักงานอธิการบดี - ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University