รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 256111 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 28-11-2561 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่10
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2 17-11-2561 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา - ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ
3 28-09-2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 2
กองพัฒนานักศึกษา - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
4 16-08-2561 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
5 18-06-2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"ไขข้อข้องทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฏหมายได้อย่างแท้จริง ครั้งที่ 2"
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ - แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
6 17-06-2561 โครงการอบรมผู้นำนันทนาการสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
7 15-05-2561 เข้าร่วมอบรมผู้นำนักศึกษาสู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
กองพัฒนานักศึกษา - ภูไอยรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
8 11-05-2561 เข้าร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ครั้งที่ 10 "4.0 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้อย่างไร"
มหาวิทยาลัยเทพสตรี - มหาวิทยาลัยเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
9 26-04-2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 2 (Art Festival Workshop 2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10 5-01-2561 เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาห่างไกลยาเสพติด
กองพัฒนานักศึกษาโดยฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล - ศูนย์ฝึกกิจกรรมทางน้ำค่ายบริบูรณ์ทรัพย์ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
11 10-01-2561 โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 10 สิงหาคม 2560
สำนักงานอธิการบดี - ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University