รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 256145 เรื่อง / หน้าที่ 1/3
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 7-12-2561 เข้าร่วพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร - ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
2 24-12-2561 เพื่อประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา - ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (218) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
3 23-11-2561 ไปส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
4 20-11-2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแนวทางการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา - โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
5 14-11-2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
6 11-11-2561 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
7 6-10-2561 นำนักเรียน นำนักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ
8 10-10-2561 เข้าร่วมประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
9 3-09-2561 ไปซื้อยาและเวชภัณฑ์
กองพัฒนานักศึกษา - องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ
10 25-09-2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานสัมพันธ์สภาวัฒนธรรมและติดตามผลการดำเนินงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 07-09-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา - ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
12 6-08-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย - ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13 18-07-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมผู้สูงอายุ อบจ.หลังศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
14 15-07-2561 ร่วมรับเสด็จทูลกระหมาอมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี และร่วมงานมหกรรมร่วมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา - อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
15 8-06-2561 เข้าร่วมพิธีมอบเกีรยติบัตรรางวัลความประพฤตืแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561
พุทธสมาคมแห่งประเทศไหย - ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
16 04-06-2561 ประชุมรับรองข้อตกลงว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง ประเทศไทย
สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย - ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
17 28-05-2561 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ "เราทำดีด้วยหัวใจ"
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
18 15-05-2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา - โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
19 1-05-2561 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาภาค 1 จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดจันทบุรี
20 1-05-2561 เข้าร่วมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ - ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
หน้าที่ 1/3     >> Select Page No. [ 1 - 2 - 3 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University