รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 256111 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 25-09-2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานสัมพันธ์สภาวัฒนธรรมและติดตามผลการดำเนินงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2 07-09-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา - ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3 6-08-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย - ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4 18-07-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมผู้สูงอายุ อบจ.หลังศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 04-06-2561 ประชุมรับรองข้อตกลงว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง ประเทศไทย
สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย - ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6 30-03-2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ
7 12-03-2561 ประชุมคณะทำงานโครงการประเพณีฉลองสมโภชพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธโสธรขึ้นจากน้ำ ครั้งที่ 1/2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด - ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 05-03-2561 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา - กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
9 05-03-2561 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด - ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
10 6-02-2561 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 14 สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
11 20-02-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University