รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 256110 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 31-08-2561 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 4-07-2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา - สายธาร ไอยรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
3 17-07-2561 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2561 เรื่อง"ยุทธศาสตร์กับการขับเคลื่อน กกมท."
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
4 29-06-2561 สัมมนาโครงการ ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และโรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ และนครนายก
5 1-05-2561 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา - ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
6 28-03-2561 โครงการ สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย "พลังนักศึกษารู้เท่าทันสารเสพติด เครือข่ายนิสิตปกป้องเยาวชนไทย"
มหาวิทยาลัยบูรพา - ศูนย์ปฏิบัติการ ศรีวารี พาวิลเลี่ยน อำภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
7 23-02-2561 เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
8 12-02-2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการกาาอุดมศึกษา - ห้องคอนเวชั่น ฮอล์ ซี ดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
9 27-01-2561 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนห่างไกลยาเสพติด
กองพัฒนานักศึกษา - ณ เกาะนก ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 11-01-2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนานักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย"
สำนักงานคณะกรรมการกาาอุดมศึกษา - โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University