รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 25614 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 31-08-2561 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 23-02-2561 เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
3 12-02-2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการกาาอุดมศึกษา - ห้องคอนเวชั่น ฮอล์ ซี ดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
4 11-01-2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนานักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย"
สำนักงานคณะกรรมการกาาอุดมศึกษา - โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University