รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ศึกษาดูงาน รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. 25613 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 12-06-2561 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4
งานประกันคุณภาพการศึกษา - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
2 27-02-2561 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กรุงเทพฯ
3 19-01-2561 เดินทางไปซื้อยาเเละเวชภัณฑ์
กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายอนามัย - องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University