รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 25625 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 4-08-2562 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562
กองพัฒนานักศึกษา - ณ ชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2 22-05-2562 เข้าร่วมโครงการ จัดงานเครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา - ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และอำเภอสิเกา
3 2-03-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด
กองพัฒนานักศึกษา - ณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ และเขาคิชฌกูฏ
4 14-03-2562 ซื้อยาและเวชภัณฑ์
กองพัฒนานักศึกษา - องค์การเภสัชกรรม
5 03-03-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนสังคม"
กระทรวงวัฒนธรรม - โรงแรมทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University