รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 256220 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 19-09-2562 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "ต้มยำกุ้ง" เพื่อเสนอยู เนสโก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
2 18-09-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 "บทบาท กกมท.ภายหลังการปฏิรูปกีฬาของประเทศ"
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา
3 18-09-2562 เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ณ ห้องประชุมประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1
4 26-08-2562 เข้าร่วมประชุมบอร์ดบริหารสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคกลางและรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม - ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.นครปฐม
5 14-08-2562 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 5การนำเสนอผลงานการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง แนวทาวการเสริมสร้างทักษะนวัตกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม -
6 5-06-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ - ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ
7 4-06-2562 เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตกรุงเทพมหานครและปิมณฑล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดนนทบุรี - ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิเทศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 16-06-2562 ฝ่ายแพทย์และพยาบาลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเขตภาคกลาง (ช่วงที่ 2)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดนนทบุรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
9 12-06-2562 รับบัตรอนุญาตร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์เขตภาคกลาง (ช่วงที่ 2)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแพทย์และพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.กรุงเทพฯ
10 8-05-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมการับสมัครและรับรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร
ศููนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร - ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
11 2-04-2562 จัดทำบัตรอนุญาตรถยนต์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
12 8-03-2562 เข้าร่วมประชุมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา - ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
13 7-03-2562 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ - อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช
14 29-03-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา - ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
15 15-03-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ - ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ
16 27-02-2562 เข้าประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2562
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย - ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
17 22-02-2562 ประชุมโครงการศิลปะสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช วัดเทพราชปวราราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
18 20-02-2562 เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกีบการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
19 13-02-2562 เข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางครั้งที่ 30 "TRU GAMES"
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
20 08-01-2562 ประชุมเพื่อคัดเลือกเด็กดี มีค่านิยม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังเก่า
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University