รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 256228 เรื่อง / หน้าที่ 1/2
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 6-12-2562 เข้าร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ - ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
2 6-12-2562 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร - ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร
3 19-12-2562 เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 และประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม)
มหาวิทยาลัยรังสิต - ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
4 16-12-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ณ ห้องประชุมอิสติน แกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกสัน กรุงเทพฯ
5 16-10-2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ปีที่ 16 ประจำปี 2562
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุม 2 ห้อง 409 ชั้น 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6 10-10-2562 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาปีสุดท้ายแก่นักศึกษา นิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง - มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ถ.พลับพลาไชย เขตป้อมปราบ กทม.
7 26-09-2562 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา - ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
8 19-09-2562 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "ต้มยำกุ้ง" เพื่อเสนอยู เนสโก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา - ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
9 18-09-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 "บทบาท กกมท.ภายหลังการปฏิรูปกีฬาของประเทศ"
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา
10 18-09-2562 เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ณ ห้องประชุมประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1
11 26-08-2562 เข้าร่วมประชุมบอร์ดบริหารสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคกลางและรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม - ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.นครปฐม
12 2-08-2562 ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - โรงแรมไอยรา แกรนด์ จังหวัดชลบุรี
13 14-08-2562 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 5การนำเสนอผลงานการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง แนวทาวการเสริมสร้างทักษะนวัตกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม -
14 5-06-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ - ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ
15 4-06-2562 เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตกรุงเทพมหานครและปิมณฑล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดนนทบุรี - ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิเทศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16 16-06-2562 ฝ่ายแพทย์และพยาบาลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเขตภาคกลาง (ช่วงที่ 2)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดนนทบุรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
17 12-06-2562 รับบัตรอนุญาตร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์เขตภาคกลาง (ช่วงที่ 2)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแพทย์และพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.กรุงเทพฯ
18 8-05-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมการับสมัครและรับรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร
ศููนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร - ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
19 2-04-2562 จัดทำบัตรอนุญาตรถยนต์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
20 8-03-2562 เข้าร่วมประชุมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา - ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
หน้าที่ 1/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University