รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 25626 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 30-04-2562 เข้าร่วมโครงการ ค่ายอาสา 6 ราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยเทพสตรี จ.ลพบุรี - ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าสักซับลังกา ต.กุตตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
2 29-03-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - ห้อง 701 ชั้น 7 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
3 17-03-2562 จัดโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
4 5-02-2562 เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง
5 28-01-2562 เข้าร่วมโครงการ สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย"นักศึกษาแกนนำ รู้เท่าทัน ป้องกันสารเสพติด "ในสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ศรีวารี พาวิลเลียน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
6 26-01-2562 โครงการ เลี้ยงอาหารกลางวัน "น้องอ่ม พี่สุข" และสานสัมพันธ์ผู้นำนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา - ณ ศูนย์ซีนาปีส บ้านลอเรนโซ่ ต.กุฏิโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University