รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 256215 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 15-12-2562 เข้าร่วมโครงการ อบรมประกันคุณภาพการศึกษาพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ครัังที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี - ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบรี
2 3-11-2562 นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกเขตภาค กลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
3 13-11-2562 เข้าร่วมโครงการสัมมนานิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม - ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
4 21-10-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง "บทบาท กกมท. ภายหลังการปฏิรูปกีฬาของ ประเทศ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
5 5-09-2562 เดินทางไปซื้อยาและเวชภัณฑ์
กองพัฒนานักศึกษา - ณ องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ
6 23-09-2562 เข้าร่วมสัมมนา เรื่องกรอบแนวทางการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
7 5-07-2562 โครงการ ประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
กองพัฒนานักศึกษา - ณ ภูไอยรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
8 13-07-2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
กองพัฒนานักศึกษา - ณ เดอะฮับเอราวัณ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
9 12-07-2562 เข้าร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ณ โงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก
10 30-04-2562 เข้าร่วมโครงการ ค่ายอาสา 6 ราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยเทพสตรี จ.ลพบุรี - ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าสักซับลังกา ต.กุตตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
11 29-03-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - ห้อง 701 ชั้น 7 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
12 17-03-2562 จัดโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
13 5-02-2562 เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง
14 28-01-2562 เข้าร่วมโครงการ สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย"นักศึกษาแกนนำ รู้เท่าทัน ป้องกันสารเสพติด "ในสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ศรีวารี พาวิลเลียน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
15 26-01-2562 โครงการ เลี้ยงอาหารกลางวัน "น้องอ่ม พี่สุข" และสานสัมพันธ์ผู้นำนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา - ณ ศูนย์ซีนาปีส บ้านลอเรนโซ่ ต.กุฏิโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University