รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ศึกษาดูงาน รหัสรายงาน : D01.1
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. 25621 เรื่อง / หน้าที่ 1/1
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อ
1 28-06-2562 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
กองพัฒนานักศึกษา - อบต.ทุ่งพระยา,อบต.บางคา,อบต.ลาดกระทิง,อบต.หมอนทอง, อบต.สิงโตทอง
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University