รายงาน : รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร รหัสรายงาน : D02.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
สำนักงานอธิการบดี
การเข้าร่วม  ศึกษาดูงาน
หลักสูตร  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4
จัดโดย งานประกันคุณภาพการศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ 12 - 06 - 2561 ถึง 12 - 06 - 2561
------------------------------------------------------------------------------

1. ดร. ดวงพร ภู่ผะกาสาขาวิชาเคมี
2. ดร. พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. ดร. พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4. ศิริขวัญ ยิ่งเจริญกองนโยบายและแผน
5. ศศิเพ็ญ เอนกสุวรรณกุลกองนโยบายและแผน
6. วันเพ็ญ บัวทองกองนโยบายและแผน
Rajabhat Rajanagarindra University