รายงาน : รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร รหัสรายงาน : D02.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
สำนักงานอธิการบดี
การเข้าร่วม  ศึกษาดูงาน
หลักสูตร  เดินทางไปซื้อยาเเละเวชภัณฑ์
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายอนามัย
ณ องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ 19 - 01 - 2561 ถึง 19 - 01 - 2561
------------------------------------------------------------------------------

1. วรรณพร คูณเกื้อกองพัฒนานักศึกษา
2. ปภัชญา มานะสะสมเงินกองพัฒนานักศึกษา
Rajabhat Rajanagarindra University