รายงาน : รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร รหัสรายงาน : D02.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
สำนักงานอธิการบดี
การเข้าร่วม  ศึกษาดูงาน
หลักสูตร  โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปีงบประมาณ 2561
จัดโดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ 27 - 02 - 2561 ถึง 27 - 02 - 2561
------------------------------------------------------------------------------

1. จินดา เนื่องจำนงค์สาขาวิชาศิลปกรรม
2. โยธิน จี้กังวาฬสาขาวิชาศิลปกรรม
3. วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. อารียา บุญทวีสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
5. อรวรรณ เล็กชะอุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
6. ณัฐปนนท์ สิงห์ยศสำนักงานผู้อำนวยการ
7. นวลลออ อนุสิทธิ์สำนักงานผู้อำนวยการ
8. ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุลสำนักงานผู้อำนวยการ
9. สุรพล โต๊ะสีดาสำนักงานผู้อำนวยการ
10. กิตติพงษ์ ทับพยุงกองพัฒนานักศึกษา
Rajabhat Rajanagarindra University