รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2561 พบจำนวน 45 รายการ / หน้าที่ 1/3
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 7-12-2561 เข้าร่วพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี0100
2 24-12-2561 เพื่อประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกห้องประชุมกองกิจการนิสิต (218) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี0100
3 23-11-2561 ไปส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ0100
4 20-11-2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแนวทางการให้กู้ยืม 4 ลักษณะโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ0100
5 14-11-2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ0100
6 11-11-2561 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม 0100
7 6-10-2561 นำนักเรียน นำนักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ0100
8 10-10-2561 เข้าร่วมประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม0100
9 3-09-2561 ไปซื้อยาและเวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ0100
10 25-09-2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานสัมพันธ์สภาวัฒนธรรมและติดตามผลการดำเนินงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
11 07-09-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1000
12 6-08-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร1000
13 18-07-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมผู้สูงอายุ อบจ.หลังศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
14 15-07-2561 ร่วมรับเสด็จทูลกระหมาอมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี และร่วมงานมหกรรมร่วมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี0100
15 8-06-2561 เข้าร่วมพิธีมอบเกีรยติบัตรรางวัลความประพฤตืแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ0100
16 04-06-2561 ประชุมรับรองข้อตกลงว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง ประเทศไทยห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร1000
17 28-05-2561 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ "เราทำดีด้วยหัวใจ"มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ0100
18 15-05-2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ0100
19 1-05-2561 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาภาค 1 จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี0100
20 1-05-2561 เข้าร่วมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/3     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - 3 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University