รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2561 พบจำนวน 45 รายการ / หน้าที่ 3/3
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
41 20-02-2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
42 2-02-2561 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช0100
43 12-02-2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาประมาณการรายจ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ0100
44 21-01-2561 เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครังที่ 45 รอบมหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี0100
45 17-01-2561 เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 3/3     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - 3 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University