รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2561 พบจำนวน 10 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 31-08-2561 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1000
2 4-07-2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนานักศึกษาสายธาร ไอยรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี0100
3 17-07-2561 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2561 เรื่อง"ยุทธศาสตร์กับการขับเคลื่อน กกมท."โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา0100
4 29-06-2561 สัมมนาโครงการ ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และโรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ และนครนายก0100
5 1-05-2561 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก0100
6 28-03-2561 โครงการ สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย "พลังนักศึกษารู้เท่าทันสารเสพติด เครือข่ายนิสิตปกป้องเยาวชนไทย"ศูนย์ปฏิบัติการ ศรีวารี พาวิลเลี่ยน อำภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ0100
7 23-02-2561 เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี0100
8 12-02-2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาห้องคอนเวชั่น ฮอล์ ซี ดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ0100
9 27-01-2561 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนห่างไกลยาเสพติดณ เกาะนก ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา0100
10 11-01-2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนานักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย"โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University