รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2562 พบจำนวน 16 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 14-08-2562 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 5การนำเสนอผลงานการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง แนวทาวการเสริมสร้างทักษะนวัตกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา0100
2 5-06-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ0100
3 4-06-2562 เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตกรุงเทพมหานครและปิมณฑล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิเทศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0100
4 16-06-2562 ฝ่ายแพทย์และพยาบาลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเขตภาคกลาง (ช่วงที่ 2)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี0100
5 12-06-2562 รับบัตรอนุญาตร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์เขตภาคกลาง (ช่วงที่ 2)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแพทย์และพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.กรุงเทพฯ0100
6 8-05-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมการับสมัครและรับรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี0100
7 2-04-2562 จัดทำบัตรอนุญาตรถยนต์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ0100
8 8-03-2562 เข้าร่วมประชุมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ0100
9 7-03-2562 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช0100
10 29-03-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี0100
11 15-03-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ0100
12 27-02-2562 เข้าประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2562ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ0100
13 22-02-2562 ประชุมโครงการศิลปะสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช วัดเทพราชปวราราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
14 20-02-2562 เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกีบการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี0100
15 13-02-2562 เข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางครั้งที่ 30 "TRU GAMES"มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี0100
16 08-01-2562 ประชุมเพื่อคัดเลือกเด็กดี มีค่านิยม ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังเก่า1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University