รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2563 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2563 พบจำนวน 2 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 26-02-2563 การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อเผยแพร่กับการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร0100
2 9-01-2563 เข้าร่วมโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั่งที่ 4 รอบมหกรรมณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University