รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2565 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2565 พบจำนวน 7 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 9-06-2565 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงลึก(SME Coach) ภายใต้โครงการนำร่อง "Local SME Startup &Scale Up Development:วิศวกรสังคม(ว่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)" ระยะที่ 1ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยพระนคร กรุงเทพมหานคร0100
2 20-06-2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วน กลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting1000
3 29-04-2565 เข้าร่วมโครงการ การประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง 24/205 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0100
4 28-04-2565 เข้าร่วมโครงการ การประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปี 2564 ณ ห้อง 24/205 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0100
5 24-03-2565 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกลไกภาคีด้านการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน รุ่นที่ 1ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี0100
6 17-02-2565 ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ หลักสูตร คณะ และสถาบัน(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)0100
7 29-01-2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการมัดย้อมและผ้าพิมพ์สีธรรมชาติอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University