รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2565 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2565 พบจำนวน 14 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 26-11-2565 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก0100
2 6-10-2565 เข้าร่วมการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน/ประชุมผู้จัดการทีม/งานพิธีเปิดการแข่งขันหอประชุมสิริรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี0100
3 26-09-2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนักศึกษาและแผนพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตณ Costa Village Bangsary อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี0100
4 7-07-2565 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การแนะแนวและให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาในระดับ อุดมศึกษา (รุ่นที่ 1)ณ โรงแรม Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี0100
5 28-07-2565 เข้าร่วมโครงการส่งนักศึกษาเข้าประกวดชมรา TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี0100
6 19-07-2565 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครอข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี0100
7 9-06-2565 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงลึก(SME Coach) ภายใต้โครงการนำร่อง "Local SME Startup &Scale Up Development:วิศวกรสังคม(ว่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)" ระยะที่ 1ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยพระนคร กรุงเทพมหานคร0100
8 27-06-2565 ประชุมรับทราบขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ ของสถานศึกษา ผ่านการประชุมออนไลน์0100
9 20-06-2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วน กลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting1000
10 29-04-2565 เข้าร่วมโครงการ การประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง 24/205 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0100
11 28-04-2565 เข้าร่วมโครงการ การประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปี 2564 ณ ห้อง 24/205 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0100
12 24-03-2565 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกลไกภาคีด้านการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน รุ่นที่ 1ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี0100
13 17-02-2565 ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ หลักสูตร คณะ และสถาบัน(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)0100
14 29-01-2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการมัดย้อมและผ้าพิมพ์สีธรรมชาติอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University