รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พบจำนวน 41 รายการ / หน้าที่ 1/3
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 15-12-2560 เข้าร่วมประชุมผู้แทนสถาบันและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี0100
2 14-12-2560 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 9ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0100
3 13-12-2560 เข้าร่วมโครงการ ประกวดฑูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ลูก พระนครยุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล" ประจำปีการศึกษา 2560หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ0100
4 8-11-2560 เข้าร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิขาทหารและพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณ ตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560ห้องเรียนต้นแบบ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 120100
5 5-11-2560 เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 สนง.อธิการบดี ชั้น 125 มรภ.จันทรเกษม กรุงเทพฯ0100
6 22-11-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 "RRU เกมส์" ประจำปี 2560มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี0100
7 12-11-2560 เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกเขตภาคกลางสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี0100
8 2-10-2560 ประชุมจักฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคกลางห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี0100
9 18-10-2560 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการรัชกาลที่ 9 ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด ฉะเชิงเทราห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
10 17-10-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2560ห้องประชุมพิมานจันทร์ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ0100
11 10-10-2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทราห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
12 09-10-2560 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะทำงานจัด พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
13 06-10-2560 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการรัชกาลที่ 9 ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด ฉะเชิงเทราห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
14 05-10-2560 ประชุม เรื่อง ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งผลประโยชน์โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
15 7-09-2560 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ0100
16 27-09-2560 ประชุมคณะทำงานฝ่ายจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
17 27-09-2560 ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโรงเรียนเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
18 25-09-2560 ประชุมคณะทำงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน (AEC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
19 23-09-2560 ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ1000
20 19-09-2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/3     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - 3 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University