รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2562 พบจำนวน 28 รายการ / หน้าที่ 1/2
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 6-12-2562 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 14ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร0100
2 6-12-2562 เข้าร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี0100
3 19-12-2562 เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 และประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม)ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี0100
4 16-12-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษาณ ห้องประชุมอิสติน แกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกสัน กรุงเทพฯ0100
5 16-10-2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ปีที่ 16 ประจำปี 2562ห้องประชุม 2 ห้อง 409 ชั้น 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1000
6 10-10-2562 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาปีสุดท้ายแก่นักศึกษา นิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ถ.พลับพลาไชย เขตป้อมปราบ กทม.0100
7 26-09-2562 ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1000
8 19-09-2562 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "ต้มยำกุ้ง" เพื่อเสนอยู เนสโก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี1000
9 18-09-2562 เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาณ ห้องประชุมประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 10100
10 18-09-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 "บทบาท กกมท.ภายหลังการปฏิรูปกีฬาของประเทศ"ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา0100
11 26-08-2562 เข้าร่วมประชุมบอร์ดบริหารสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคกลางและรัตนโกสินทร์ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.นครปฐม0100
12 2-08-2562 ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา โรงแรมไอยรา แกรนด์ จังหวัดชลบุรี 0100
13 14-08-2562 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 5การนำเสนอผลงานการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง แนวทาวการเสริมสร้างทักษะนวัตกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา0100
14 5-06-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ0100
15 4-06-2562 เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตกรุงเทพมหานครและปิมณฑล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิเทศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0100
16 16-06-2562 ฝ่ายแพทย์และพยาบาลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเขตภาคกลาง (ช่วงที่ 2)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี0100
17 12-06-2562 รับบัตรอนุญาตร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์เขตภาคกลาง (ช่วงที่ 2)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแพทย์และพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.กรุงเทพฯ0100
18 8-05-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมการับสมัครและรับรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี0100
19 2-04-2562 จัดทำบัตรอนุญาตรถยนต์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ0100
20 8-03-2562 เข้าร่วมประชุมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University