รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2562 พบจำนวน 9 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 8-03-2562 เข้าร่วมประชุมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ0100
2 7-03-2562 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช0100
3 29-03-2562 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี0100
4 15-03-2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ0100
5 27-02-2562 เข้าประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2562ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ0100
6 22-02-2562 ประชุมโครงการศิลปะสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช วัดเทพราชปวราราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
7 20-02-2562 เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกีบการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี0100
8 13-02-2562 เข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางครั้งที่ 30 "TRU GAMES"มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี0100
9 08-01-2562 ประชุมเพื่อคัดเลือกเด็กดี มีค่านิยม ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังเก่า1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University